Ravnoteža je temeljni zakon života na Zemlji, ali i cijeloga svijeta. Bez ravnoteže nema pravednog razvoja, bez pravednog razvoja nema zadovoljnih građanki i građana.

 

 

Na temelju članka 6. stavka 1 Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10), Zakona o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06) i na temelju usvojenih izmjena i dopuna Statuta donesenih na Izvještajno-tematskoj Skupštini Održivog razvoja Hrvatske (ORaH) od 21. ožujka 2015. godine, utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Održivog razvoja Hrvatske. Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Održivog razvoja Hrvatske donesen na Osnivačkoj skupštini od 29. listopada 2013. te njegove izmjene i dopune donesene na Izvještajno-tematskoj skupštini od 21. ožujka 2015. godine.

Statut ORaH-a ( pročišćeni tekst ) ožujak 2015.

Odluka sa statutarnom snagom 2015-1

Odluka sa statutarnom snagom 2015-2

 

 

Statut Održivog razvoja Hrvatske
(Pročišćeni tekst)


Zagreb, ožujak 2015.g.

 

OPĆE ODREDBE

Statut i akti


Članak 1.

(1) Statut Održivog razvoja Hrvatske sadrži sljedeće odredbe: programska načela i ciljeve djelovanja, naziv, znak, sjedište, način informiranja javnosti, prava i obveze članova/članica, oblike organiziranja, tijela Stranke, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.
(2) Politika Stranke izražena je u njezinom Statutu, Programu, deklaracijama, rezolucijama Skupštine Stranke te općim i pojedinačnim aktima upravnih tijela Stranke.

 

Načelo statutarnosti akata


Članak 2.

(1) Akti Stranke moraju biti doneseni u skladu sa Statutom.
(2) Akti nižih ustrojstvenih oblika upravnih tijela moraju biti u skladu s aktima viših upravnih tijela.

 

 CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 3.

(1) Održivi razvoj Hrvatske je demokratska politička stranka koja okuplja članove/članice radi ostvarivanja sljedećih ciljeva:
• uspostava države i društva jednakih pravila, mogućnosti i pravde za sve;
• održivi razvoj Republike Hrvatske s ciljem prosperiteta i dobrobiti svih njenih građana uz razumnu upotrebu resursa i očuvanje okoliša za buduće generacije
• održivi gospodarski razvoj koji podrazumijeva uravnoteženo korištenje prirodnih resursa i prostora te zaštitu socijalnih i drugih prava članova i članica zajednice;
• poštivanje ljudskih prava, dostojanstva i sloboda, neovisno o svjetonazoru, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, spolnoj/seksualnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu;
• zaštita okoliša, prirode i prostora;
• obrazovanje za održivi razvoj;
• prilagodba gospodarstva i društva klimatskim promjenama;
• afirmacija paritetne demokracije;
• uravnoteženi i održivi regionalni i lokalni razvoj države;
• zaštita prava životinja;
• zalaganje za mirno i nenasilno rješavanje svih sporova i sukoba.
(2) Održivi razvoj Hrvatske djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) U ostvarivanju programskih ciljeva iz članka 3. ovoga Statuta Održivi razvoj Hrvatske se obvezuje na poštivanje Ustava i zakona Republike Hrvatske te korištenje demokratskih, nenasilnih parlamentarnih i izvan parlamentarnih oblika djelovanja.
(2) Održivi razvoj Hrvatske se opire svim nedemokratskim, totalitarnim ili drugim nasilnim metodama i oblicima nesnošljivosti i netolerancije.

Članak 5.

(1) U ostvarivanju programskih ciljeva Održivi razvoj Hrvatske je otvoren za suradnju s građankama i građanima Republike Hrvatske.
(2) U ostvarivanju programskih ciljeva Održivi razvoj Hrvatske je otvoren za suradnju s drugim političkim strankama, udrugama i pojedincima/pojedinkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
(3) Održivi razvoj Hrvatske se može udružiti u međunarodne udruge i progresivne političke grupacije koje zagovaraju održivi razvoj, zaštitu okoliša i ljudska prava.

 

NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK ORaH-a

Članak 6.

(1) Naziv Stranke je: Održivi razvoj Hrvatske. Skraćeni naziv je: ORaH. Uz puni naziv u političkom djelovanju i pravnom prometu koristi se skraćeni naziv.
(2) Međunarodni naziv Stranke je Croatian Sustainable Development (CSD).
(3) Sjedište ORaH-a je u Zagrebu.
(4) O promjeni adrese sjedišta odlučuje Predsjednik/predsjednica ORaH-a.

Članak 7.

(1) ORaH ima znak duljih horizontalnih stranica, kraćih vertikalnih kojega čine slova ORaH koja su napisana u verzalu, osim malog slova a. Sva slova su crvene boje izuzev slova H koje je svjetlije zelene boje te presječeno stiliziranim ORaHovim listom tamnije zelene boje.
(2) ORaH ima zastavu bijele boje u omjeru 2:1 sa znakom Stranke iz stavka (1).
(3) ORaH ima pečat u obliku pravokutnika u kojem je ispisan znak ORaH iz stavka (1).
(4) Korištenje i čuvanje pečata, znaka i zastave ORaH-a utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Glavni forum stranke.


PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ORaH-a

Članak 8.

(1) ORaH je pravna osoba. ORaH je upisan u registar političkih stanaka koji se vodi u tijelu državne uprave Republike Hrvatske nadležnom za poslove uprave.
(2) ORaH predstavlja i zastupa predsjednik/predsjednica Stranke.
(3) Predsjednik/predsjednica ORaH-a može ovlastiti druge članove/članice da predstavljaju i zastupaju ORaH u skladu s ovim Statutom.

Članak 9.

(1) Djelovanje ORaH-a je javno. Javnost rada i djelovanje članstva, tijela Stranke i ORaH-a u cjelini ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, sudjelovanjem na okruglim stolovima i na druge načine, uspostavljajući odnose i djelujući na javno mnijenje građana/građanki, birača/biračica, simpatizera/simpatizerki i članova/članica ORaH-a.
(2) Iznimno, javnost se može odlukom relevantnog tijela Stranke isključiti s pojedinih zasjedanja.

 

ČLANSTVO

Članak 10.

(1) Članom/članicom ORaH-a može postati punoljetan/punoljetna poslovno sposoban/sposobna državljanin/državljanka Republike Hrvatske koji/koja dobrovoljno potpiše pristupnu izjavu da je upoznat/upoznata sa Statutom i Programom ORaH-a te da ih prihvaća.
(2) Upis u članstvo i brisanje iz članstva provodi Tajništvo ORaH-a.
(3) Svaki/svaka član/članica je pripadnik/pripadnica Općinske, Gradske odnosno Regionalne organizacije ORaH-a prema mjestu prebivališta.
(4) Iznimno, učenici/učenice i studenti/studentice mogu biti pripadnici/pripadnice Organizacije prema mjestu boravišta.
(5) Ako na određenom teritoriju nema osnovanog ustrojstvenog oblika onda pojedinac/pojedinka, do osnivanja općinske/gradske organizacije, djeluje kao član/članica regionalne organizacije.
(6) Dužnost je svakog Općinskog, Gradskog ili Regionalnog foruma da promptno, faxom ili elektronskim putem dostavi kopiju pristupne izjave u središnjicu Stranke, a da kod sebe zadrži izvornik.
(7) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u središnji registar članstva.
(8) O članovima/članicama ORaH-a vodi se središnji registar članova/članica. Izgled, sadržaj, postupak upisa i brisanja članova/članica te način raspolaganja podacima o članovima/članicama u središnjem registru ORaH-a utvrđuje se Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo ORaH-a.
(9) Član/članica ORaH-a ne može biti članom/članicom druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član/članica Stranke ne može biti osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo.

Članak 11.

(1) Prava članova i članica su:
• sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke;
• biti informiran/informirana o aktivnostima Stranke;
• birati i biti biran/birana u sva tijela Stranke;
• predlagati programe i inicijative u cilju ostvarenja osnovnog programa Stranke;
• osmišljavati, predlagati i aktivno provoditi konkretne političke akcije u skladu sa Statutom Stranke u cilju jačanja Stranke;
• istupati u javnosti kao član/članica Stranke ukoliko je to u skladu s Programom i Statutom Stranke;
• samostalno poduzimati inicijative koje su u skladu sa Statutom, Programom te od strane Glavnog foruma ORaH-a usvojenim politikama Stranke;
• prilaganjem programske izjave o pokretanju frakcije te potpisa podrške minimalno 10% svih članova/članica ORaH-a koju podnosi Nadzornom forumu ORaH-a može organizirati posebnu političko-programsku struju/frakciju unutar Stranke;
• biti kandidiran/kandidirana na stranačkim listama za parlamentarne i lokalne izbore;
• biti kandidat/kandidatkinja za predsjednika/predsjednicu Republike;
• sudjelovati u svim akcijama i aktivnostima Stranke;
• podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran/izabrana Glavnom/oj tajniku/ci stranke
• istupiti iz Stranke putem pisane obavijesti Tajništvu stranke
• ostvarivati druga prava sukladno odredbama Statuta i odluka donesenim na temelju Statuta od strane upravnih tijela stranke.
(2) Obveze članova i članica su:
• poštivati Statut i Program ORaH-a te provoditi odluke stranačkih tijela;
• poštivati uspostavljenu stranačku strukturu, usvojene protokole i procedure donošenja stranačkih odluka;
• svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti;
• savjesno, odgovorno i redovito obavljati povjerene i preuzete zadatke koji proizlaze iz Planova rada/planova aktivnosti, koje usvajaju središnja tijela stranke, osobito ako je biran/birana u tijela Stranke;
• na vrijeme obavijestiti Tajništvo stranke ako nije u mogućnosti obnašati povjerene i preuzete zadatke, kako bi se na njegovo/njeno mjesto izabrao netko drugi;
• redovno plaćati članarinu.

Članak 12.

(1) Član/članica je dužan/dužna redovito plaćati članarinu.
(2) Članarina se uplaćuje na središnji žiro-račun ORaH-a.
(3) Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog/svake člana/članice.
(4) Članovi/članice slabijeg materijalnog stanja mogu na vlastiti zahtjev upućen Tajništvu stranke biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na način i u roku propisanom Odlukom Predsjedništva ORaH-a.
(5) Ako član/članica ne podmiri svoje obveze s osnova uplate članarine duže od 6 mjeseci, a nije oslobođen od plaćanja članarine na način opisan u stavku (4) ovog članka, gubi pravo odlučivanja u tijelima Stranke te pravo biti biran/a, odnosno biranja.
(6) Član/članica može davati materijalnu potporu Stranci u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa zakonima koji definiraju financiranje političkih aktivnosti.
(7) Davanjem materijalne potpore Stranci nitko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Članak 13.

(1) Kandidat/kandidatkinja za stranačke funkcije, kao ni kandidat/kandidatkinja ORaH-a za člana/članicu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupnika/zastupnicu u Hrvatski sabor ili bilo koju drugu dužnost na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) te državnoj razini, ne može biti član/članica Stranke s nepodmirenim obvezama po osnovi plaćanja članarine za razdoblje od šest mjeseci ili dulje.

Članak 14.

(1) Glavno tajništvo ORaH-a kvartalno izvještava općinske, gradske, odnosno regionalne organizacije ORaH-a o izvršavanju obveze članova/članica s njihovog područja o plaćanju članarine.

Članak 15.

(1) Članstvo u ORaH-u prestaje:
• istupanjem iz Stranke putem pisane obavijesti Tajništvu stranke;
• donošenjem konačne odluke o isključenju;
• učlanjenjem u drugu političku stranku ili kandidiranjem na listi druge političke stranke, odnosno na nezavisnoj listi, osim iznimke predviđene u čl.70 st.1 toč.3 Statuta;
• gubitkom poslovne sposobnosti;
• smrću člana/članice.
(2) Član/članica se briše iz evidencije članova u slučaju nastupa jednog od razloga za prestanak članstva u ORaH-u.
(3) Član/članica se briše iz evidencije članova, ukoliko se ispuni uvjet iz čl.12 st.5, protekom roka od dvije godine od kada je član/članica izgubio/la pravo odlučivanja u tijelima Stranke te pravo biti biran/a, odnosno biranja.

Članak 16.

(1) Nakon što mu/joj je članstvo prestalo brisanjem iz evidencije, bivši se član/članica može ponovno učlaniti u Stranku sukladno proceduri koju propisuje posebni Pravilnik koji donosi Glavni forum ORaH-a.

Članak 17.

(1) Protiv člana/članice čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka stranačkih tijela ili ako nečasnim djelima ili grubim postupcima krši Statut i ciljeve Stranke te time šteti ugledu Stranke, provodi se disciplinski postupak.
(2) Nesavjesno, neodgovorno i neredovito obavljanje povjerenih i preuzetih zadataka koji proizlaze iz Planova rada/planova aktivnosti, koja su usvojila središnja tijela stranke, od strane izabranih funkcija na svim razinama imat će za posljedicu pokretanje disciplinskog postupka.
(3) Disciplinski postupak može inicirati tijelo Stranke navedeno u Pravilniku o disciplinskom postupku, a provodi ga Nadzorni forum.
(4) U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće mjere:
1. opomena;
2. privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do dvije godine;
3. isključenje iz Stranke.
(5) Tijek i pravila disciplinskog postupka, izrečene mjere te žalbeni postupak definiraju se u Pravilniku o disciplinskom postupku koja donosi Glavni forum ORaH-a.

Članak 18.

(1) Na disciplinsku odluku Nadzornog Foruma član/članica se u roku od 15 dana može žaliti Predsjedništvu ORaH-a koje je dužno o žalbi odlučiti u roku od 30 dana.
(2) Kad je disciplinski postupak pokrenut na prijedlog Predsjedništva Stranke o žalbi u drugom stupnju odlučuje Glavni forum Stranke.
(3) Ako je disciplinski postupak pokrenut na prijedlog Glavnog foruma Stranke onda o žalbi u drugom stupnju odlučuje Predsjedništvo Stranke.
(4) Odlukom u drugom stupnju izrečena disciplinska mjera može se potvrditi, preinačiti ili poništiti.
(5) Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri prava i dužnosti člana/članice miruju. Odluka u drugom stupnju je konačna.

Članak 19.

(1) U aktivnostima svih foruma ORaH-a mogu sudjelovati i surađivati i simpatizeri/simpatizerke Stranke i drugi građani i građanke, ali bez prava odlučivanja. Načini uključivanja nečlanova i nečlanica Stranke u aktivnosti Stranke uređuje se Odlukom koju donosi Glavni forum ORaH-a.


USTROJSTVO ORaH-a
(tijela Stranke, način izbora i opoziva tijela, trajanje mandata te način odlučivanja)


Članak 20.

(1) ORaH je ustrojen na teritorijalnom načelu i po programski interesnoj osnovi.
(2) U sklopu teritorijalnog ustrojstva Stranke mogu se na općinskoj, gradskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini organizirati programski interesni oblici rada i djelovanja članova/članica ORaH-a.

Članak 21.

(1) Članstvo ORaH-a teritorijalno je ustrojeno u sljedeće oblike djelovanja:
• Središnjica ORaH-a,
• četiri regionalne organizacije ORaH-a (Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Dalmatinska Hrvatska i Zapadna Hrvatska)
• gradske organizacije ORaH-a,
• općinske organizacije ORaH-a,
(2) U pojedinim gradovima i općinama u kojima nije osnovana organizacija ORaH-a djeluju povjerenici/povjerenice ORaH-a.

 Osnovni principi kandidiranja i izbora

Članak 22.

(1) Svaki/svaka član/članica ako je ispunio/ispunila Statutom Stranke postavljene uvjete, može biti biran/birana u svako tijelo Stranke. Uvjet za kandidiranje na sve funkcije u stranci je sastavljanje i motivacijskog pisma.
(2) Član/članica ORaH-a može obnašati samo jednu stranačku funkciju u isto vrijeme, bez obzira na razinu organiziranja, sukladno načelu dekumulacije funkcija.
(3) U postupku kandidiranja za sva tijela ORaH-a posebno se vodi briga o primjeni odredbi iz st.1 i st.2 ovoga članka.
(4) Prilikom odabira članova/članica Predsjedništva te članova/članica Glavnog foruma Stranke poštuje se načelo paritetne demokracije, odnosno navedeni/navedene dužnosnici/dužnosnice biraju se u jednakom broju s odvojenih muških i ženskih lista kandidata/kandidatkinja.
(5) Članovi/članice stranke iz regionalnih organizacija ORaH-a biraju članove/članice Predsjedništva te članove/članice Glavnog foruma prema regionalnom ključu, odnosno biraju one kandidate/kandidatkinje koji/koje dolaze iz te regije i koji/koje će predstavljati tu regiju u navedenim tijelima Stranke.

Programski forumi

Članak 23.

(1) U Središnjici ORaH-a osnivaju se i Programski forumi ORaH-a kao interesni oblici rada i djelovanja članova/članica ORaH-a i to: Forum za zaštitu okoliša, Forum za gospodarstvo i Forum za ljudska prava i pravdu.
(2) Na nivou središnjice programski forumi su okupljeni u Središnji programski forum ORaH-a kojim predsjeda predsjednik/predsjednica Središnjeg programskog foruma. Predsjednika/predsjednicu Središnjeg programskog foruma na prijedlog predsjednika/predsjednice Stranke bira i razrješava Glavni forum ORaH-a. Predsjednik/predsjednica ORaH-a u dogovoru s predsjednikom/predsjednicom Središnjeg programskog foruma predlaže imenovanje i razrješenje predsjednika/predsjednica programskih foruma ORaH-a Glavnom forumu stranke.
(3) Programski forumi ORaH-a predlažu, izrađuju i raspravljaju o konkretnim programima i projektima kojima se operacionalizira politika ORaH-a sadržana u Programu Stranke uz mogućnost uključivanja građanki i građana ne članova/ica ORaH-a (posebno civilnih udruga, akademske i poslovne javnosti te pripadnica/pripadnika kritičkog novinarstva). Predložene dokumente odlukama o usvajanju programa, politika ili projekta usvaja Glavni forum stranke ili općinski, gradski ili regionalni forumi. Središnja tijela stranke dužna su provoditi i/ili nadzirati provedbu usvojenih politika, programa i projekta stranke u slučaju participiranja u vlasti.
(4) U rad programskih foruma mogu se uključivati simpatizeri/simpatizerke Stranke koji/koje nisu članovi/članice ORaH-a.
(5) U sklopu tri Programska foruma mogu se osnivati i programski podforumi. Načini djelovanja programskih foruma uređuju se Odlukom koju donosi Glavni forum ORaH-a.
(6) Organizacije ORaH-a na općinskoj, gradskoj i regionalnoj razini mogu formirati svoje programske forume.

Središnjica ORaH-a

Članak 24.

(1) ORaH je jedinstvena politička organizacija koja obuhvaća cjelokupno članstvo i sve ustrojstvene oblike ORaH-a na području Republike Hrvatske. ORaH u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.
(2) Središnja tijela ORaH-a su:
• Skupština Stranke,
• Glavni forum Stranke,
• Predsjednik/Predsjednica Stranke,
• Predsjedništvo Stranke,
• Nadzorni forum Stranke.


Članak 25.

(1) U Središnjici ORaH-a djeluju još: glavni/glavna tajnik/tajnica, Tajništvo, kadrovska komisija, poslovni/poslovna direktor/direktorica te Programski forumi ORaH-a kao interesni oblici rada i djelovanja članova/članica ORaH-a.

Skupština ORaH-a

Članak 26.

(1) Skupština ORaH-a je najviše političko i programsko tijelo Stranke.
(2) Skupština ORaH-a može biti redovna, izvanredna, Izborna i Izvještajno-tematska.
(3) Postupak donošenja novog Statuta ORaH ili njegovih izmjena i dopuna provodi Skupština Stranke. Inicijativu za donošenje novog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi/članice ORaH-a prema središnjim tijelima Stranke i središnja tijela. Način provedbe postupka promjene, izmjene ili dopune Statuta određuje se odlukom Glavnog foruma koja se donosi dvotrećinskom većinom svih članova/članica Glavnog foruma. Novi Statut ili izmjene ili dopune Statuta nije moguće provesti bez javne rasprave u organizacijama ORaH-a.


Članak 27.

(1) Izborna skupština održava se u pravilu jednom u 4 godine, a obavezno nakon izbora za Hrvatski sabor.
(2) Izvještajno-tematska skupština održava se u pravilu jedanput godišnje.
(3) Izborna skupština nakon provedenih izbora za Hrvatski sabor mora se održati u roku od 90 dana od službene objave rezultata izbora.
(4) Izbornu skupštinu ORaH-a čine svi/sve članovi/članice Stranke koji/koje putem pošte ili elektronski biraju sva središnja tijela stranke.
(5) Izbornu skupštinu saziva predsjednik/predsjednica temeljem Odluke Glavnog foruma Stranke.
(6) Odluka Glavnog foruma Stranke sadrži upute o kandidacijskom postupku, rokove kandidacijskog postupka, načine i metode glasovanja, rokove u kojima se obavlja glasovanje, rokove do kada se moraju ustanoviti rezultati te sastav komisije koja će ustanoviti i proglasiti pravovaljane rezultate.
(7) Izvještajno-tematsku skupštinu ORaH-a saziva u pravilu jednom godišnje ili po potrebi i češće predsjednik/predsjednica ORaH-a temeljem Odluke Glavnog foruma Stranke.
(8) Odluka Glavnog foruma Stranke temeljem koje se saziva Izvještajno-tematska skupština mora sadržavati dnevni red skupštine, godišnje izvještaje i očitovanja Glavnog foruma o njima te način odabira delegata/delegatkinja na izvještajno-tematskoj skupštini.
(9) Odluka o sazivanju Izborne skupštine objavljuje se najmanje dva mjeseca prije održavanja glasovanja.
(10) Odluka o sazivanju Izvještajno-tematske skupštine objavljuje se najmanje mjesec dana prije održavanja.

Članak 28.

(1) Predsjednik/predsjednica ORaH-a je dužan/dužna sazvati izvanrednu Skupštinu kada to od njega/nje zatraži Glavni forum Stranke ili najmanje dva Regionalna foruma ORaH-a.
(2) Ako predsjednik/predsjednica ORaH-a ne postupi u skladu s prethodnim stavkom u roku od mjesec dana od primitka pisanog zahtjeva, Skupštinu može sazvati predlagatelj/predlagateljica kojeg/koju ovlasti Glavni forum ORaH-a koji tada priprema i rukovodi radom Skupštine.
(3) Predsjednik/predsjednica može sazvati Skupštinu ako ocijeni da Glavni forum Stranke svojim odlukama krši Program ili Statut ORaH-a.


Članak 29.

(1) Skupština ORaH-a:
• donosi Program Stranke i Statut Stranke te njihove izmjene i dopune;
• donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadležnosti;
• utvrđuje osnovna programsko-politička stajališta Stranke;
• bira i razriješava Predsjednika/Predsjednicu, Potpredsjednika i Potpredsjednicu i sve ostale članove/članice središnjih tijela stranke;
• raspravlja i prihvaća izvješća o radu Predsjednika/Predsjednice, Predsjedništva stranke, Glavnog foruma stranke i Nadzornog foruma Stranke;
• odlučuje o povjerenju Predsjedniku/Predsjednici i svim članovima/članicama središnjih tijela Stranke.
• donosi Poslovnik o svom radu;
• razmatra ostala pitanja vezana uz djelovanje Stranke koja Statutom nisu stavljena u nadležnost nekom drugom tijelu.
(2) U slučajevima predviđenima u čl.15 Statuta, ili kada Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a ili Predsjednik/Predsjednica podnese ostavku, prestaje mu/joj mandat. Tada Glavni forum Stranke u razdoblju od dva naredna mjeseca mora sazvati Izvanrednu Izbornu skupštinu na kojoj se bira novi/nova Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a. Glavni forum stranke u tom slučaju priprema Izbornu skupštinu i rukovodi kandidacijskim postupkom. Glavni forum ORaH-a tada donosi privremenu statutarnu odluku o izboru u osobi potpredsjednika/potpredsjednice stranke koji/koja će u razdoblju do izvanredne Izborne skupštine i izbora novog/nove Predsjednika/predsjednice zastupati i predstavljati stranku.
(3) Pravilo iz stavka (2) ovog članka primijenjuje se i za Potpredsjednika i Potpredsjednicu ORaH-a.
(4) U slučaju kada Skupština izglasa nepovjerenje Glavnom forumu Stranke, Predsjednik/Predsjednica ORaH-a u razdoblju od dva mjeseca mora sazvati Izvanrednu Izbornu skupštinu kako bi se izabrao novi sastav Glavnog foruma Stranke. U ovom slučaju, cijelim kandidacijskim postupkom i pripremama izvanredne Izborne skupštine rukovodi Predsjednik/Predsjednica.
(5) U slučaju kada Skupština izglasa nepovjerenje pojedinim članovima/članicama ostalih središnjih tijela Stranke na prvoj sljedećoj sjednici tog tijela kooptirat će se novi/nova član/članica tijela temeljem broja najviše dobivenih glasova na prethodnoj Izbornoj skupštini.
(6) Ukoliko na prethodnoj Izbornoj skupštini nema neizabranih kandidata, novog/novu člana/članicu središnjeg tijela predložit će Regionalni forum čiji/e predstavnici/e nedostaju u Glavnom forumu ili Predsjedništvu, a dotično središnje tijelo će ga/ju kooptirati u svoj sastav na prvoj sljedećoj sjednici.
(7) Kooptiranje pojedinog člana/članice iz stavka (6) ovog članka u neko od središnjih tijela Stranke treba potvrditi Skupština na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 30.

(1) Izborna skupština ORaH-a odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova/članica Stranke koji/koje su pristupili/pristupile izborima.
(2) Odluke na Izvještajno-tematskoj Skupštini donose se ukoliko je na Skupštini prisutna natpolovična većina delegata/delegatkinja i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata/delegatkinja.
(3) Statut i Program ORaH-a prihvaćaju se i mijenjaju natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova/članica Izvještajno-tematske skupštine.

Članak 31.

(1) Članovi/članice svih tijela ORaH-a biraju se tajnim glasanjem, u pravilu između više kandidata/kandidatkinja.
(2) Prilikom odabira svih stranačkih dužnosnika/dužnosnica, osim onih predsjedničkih te članstva u programskim forumima, poštuje se načelo paritetne demokracije, a u tijelima stranke mora biti zastupljen jednak broj dužnosnika i dužnosnica što se osigurava izborom putem posebnih/odvojenih muških i ženskih lista kandidata/kandidatkinja.
(3) Skupština može odlučiti da glasanje za članove/članice bude javno ukoliko se radi o potvrdi kooptiranja člana/članice u pojedino središnje tijelo Stranke.
(4) U slučaju više kandidata/kandidatkinja i istog broja dobivenih glasova izbori se ponavljaju između kandidata/kandidatkinja koji/koje imaju isti broj dobivenih glasova. U slučaju ponovljenog glasanja izbori se ponavljaju u periodu od 7 do najviše 15 dana.
(5) Skupština bira javnim glasanjem svoja radna tijela.
(6) Postupak kandidiranja i izbora u tijela ORaH-a utvrđuje se posebnim Pravilima i Odlukama koje donosi Glavni forum stranke.

Glavni forum ORaH-a

Članak 32.

(1) Glavni forum Stranke je najviše političko tijelo ORaH-a između dvije Skupštine.
(2) Glavni forum Stranke čine članovi/članice koje bira Skupština po regionalnom ključu.
(3) Članove/članice Glavnog foruma bira se tako da svaka regionalna organizacija ORaH-a bude razmjerno zastupljena s onoliko članova/članica koliko joj pripada temeljem broja članova/ica ORaH-a na području regije, s tim da svaka regionalna organizacija mora biti zastupljena s najmanje dvoje i najviše šest članova/članice, maksimalan broj članova/članica Glavnog foruma je dvadeset i četiri (24).
(4) Prilikom odabira članova/članica Glavnog foruma ORaH-a poštuje se načelo paritetne demokracije. Članovi/članice ORaH-a na Izbornoj skupštini biraju članove/članice Glavnog foruma ORaH-a s posebnih/odvojenih lista muških kandidata i posebnih/odvojenih lista ženskih kandidatkinja. Članovi/članice ORaH iz jedne od četiri regija biraju članove/članice Glavnog foruma ORaH-a iz te regije.
(5) Mandat izabranih članova/članica Glavnog foruma Stranke je četiri godine i može se ponoviti.
(6) Ako između dviju Skupština član/članica Glavnog foruma Stranke bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Glavnom forumu ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Glavni forum Stranke će na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja za Glavni forum dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini.
(7) Ukoliko nema neizabranih kandidata/kandidatkinja, novi/nova član/članica Glavnog foruma će na prijedlog Regionalnog foruma kooptirati predloženu osobu u svoj sastav. Mandat tako kooptiranog/kooptirane člana/članice moraju potvrditi delegati/delegatkinje prve sljedeće Izvještajno-tematske Skupštine.
(8) Mandat kooptiranog člana/članice Glavnog foruma traje do isteka redovnog mandata člana/članice kojeg/ju zamijenjuje.
(9) Predsjednik/predsjednica Glavnog foruma stranke bira se direktno na Izbornoj skupštini po principu izbora Predsjednika/Predsjednice stranke.

Članak 33.

(1) Glavni forum Stranke:
• provodi i odgovoran je za provođenje odluka Skupštine;
• utvrđuje prijedlog Programa i Statuta te njihove izmjene i dopune;
• raspravlja o svim pitanjima vezanim uz djelatnost Stranke, o tome zauzima stavove, donosi odluke;
• donosi Odluke sa statutarnom snagom;
• donosi odluke kojima se usvajaju programi, politika ili projekti koje izrađuju, predlažu i raspravljaju programski forumi stranke te nadzire njihovu provedbu u slučaju participiranja stranke u vlasti;
• utvrđuje listu kandidata/kandidatkinja za izbor tijela koje Skupština bira u skladu s ovim Statutom;
• na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a raspravlja i donosi izborni program i odluku o kandidatima/kandidatkinjama ORaH-a za zastupnike/zastupnice u Hrvatskom saboru;
• na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a bira i razrješava predsjednika/predsjednicu Središnjeg programskog foruma Stranke i predsjednike/predsjednice programskih foruma Stranke;
• na prijedlog Predsjednika/Predsjednice donosi odluku o kandidatima/kandidatkinjama ORaH-a za Europski parlament;
• na prijedlog Predsjednika/Predsjednice stranke bira i razrješava Glavnog/Glavnu tajnika/tajnicu Stranke, Poslovnog/Poslovnu direktora/direktoricu te članove/članice Kadrovske komisije ORaH-a;
• donosi Pravila o pojedinim pitanjima u radu stranke;
• na prijedlog Predsjedništva Stranke donosi financijski plan i i razmatra financijska izvješća ORaH-a;
• na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a donosi odluku o zaključivanju sporazuma o
izbornoj i postizbornoj suradnji s drugim političkim strankama na izborima za Hrvatski sabor
i predsjedničkim izborima;
• na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a donosi odluku o kandidatu/kandidatkinji ORaH-a na izborima za Predsjednika/Predsjednicu Republike Hrvatske i o mandataru/mandatarki Vlade Republike Hrvatske;
• imenuje izborni stožer ORaH-a te analizira i ocjenjuje rezultate izbora;
• donosi odluku o međunarodnom udruživanju ORaH-a;
• utvrđuje način i oblike materijalne potpore Stranci od članova/članica;
• bira i razrješava dva/dvije potpredsjednika/potpredsjednice Glavnog foruma Stranke;
• na prijedlog Predsjednika/Predsjednice donosi Odluku o sazivanju Izborne skupštine stranke;
• ima pravo pokrenuti disciplinski postupak;
• odlučuje u drugom stupnju u disciplinskim postupcima koje je pokrenulo Predsjedništvo ORaH-a;
• u slučaju bitnih razlika u ocjenama i stavovima između Glavnog foruma Stranke sa Predsjednikom/Predsjednicom ORaH-a dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova/članica raspisuje izvanredne izbore za Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a;
• u slučaju bitnih razlika u ocjenama i stavovima Glavnog foruma Stranke sa Potpredsjednikom/Potpredsjednicom i članovima/članicama Predsjedništva Stranke dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova/članica raspisuje izvanredne izbore za Potpredsjednika/Potpredsjednicu ORaH-a i Predsjedništvo ORaH-a;
• donosi odluku o izboru u osobi potpredsjednika/potpredsjednice stranke koji/koja će u razdoblju do izvanredne Izborne skupštine i izbora novog/nove Predsjednika/Predsjednice zastupati i predstavljati stranku, u slučaju smrti Predsjednika/Predsjednice, kada Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a ili Predsjednik/Predsjednica podnese ostavku;
• raspravlja o radu Programskih foruma;
• osniva radna tijela i sekcije;
• donosi Poslovnik o svom radu;
• odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Statutu koje nisu stavljene u nadležnost drugih tijela stranke.
(2) Odluke iz stavka (1) ovog članka dostavljaju se na znanje Općinskim, Gradskim i Regionalnim organizacijama ORaH-a u roku od 15 dana od dana donošenja.

Članak 34.

(1) Sjednice Glavnog foruma Stranke održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Saziva ih predsjednik/predsjednica Glavnog foruma Stranke, a u slučaju njegove/njezine odsutnosti ili spriječenosti jedan/jedna od potpredsjednika/potpredsjednica Glavnog foruma Stranke na način utvrđen Poslovnikom.
(2) Na zahtjev Predsjednika/Predsjednice ORaH-a ili jedne četvrtine članova/članica Glavnog foruma, predsjednik/predsjednica Glavnog foruma dužan/dužna je sazvati sjednicu Glavnog foruma i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnositelj/podnositeljica zatraži.
(3) Ako predsjednik/predsjednica Glavnog foruma Stranke u roku od 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, Glavni forum može sazvati ovlašteni/ovlaštena predlagatelj/predlagateljica koji/koja tada priprema i rukovodi sjednicom.
(4) Na sjednice Glavnog foruma Stranke pozivaju se Predsjednik/Predsjednica ORaH-a, Potpredsjednici/Potpredsjednice ORaH-a, članovi/članice Predsjedništva ORaH-a, Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a, Poslovni/Poslovna direktor/direktorica ORaH-a, predsjednik Središnjeg programskog foruma i predsjednici/predsjednice programskih foruma ORaH-a Hrvatske;
(5) Pravo glasa imaju samo izabrani članovi/članice Glavnog foruma ORaH-a. Pozvani dužnosnici ORaH-a mogu sudjelovati u raspravama o svim točkama dnevnog reda bez prava glasa.

Članak 35.

(1) Glavni forum može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih.
(2) Odluke sa statutarnom snagom Glavni forum Stranke donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova/članica Glavnog foruma.
(3) Za donošenje odluke o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a, Potpredsjednicima/Potpredsjednicama ORaH-a i članovima/članicama Predsjedništva ORaH-a potrebna je odluka dvotrećinske većine ukupnog broja članova/članica Glavnog foruma.
(4) Natpolovična većina ukupnog broja članova/članica potrebna je za donošenje odluke Glavnog foruma Stranke o kandidatima/kandidatkinjama za zastupnike/zastupnice u Hrvatski sabor, Europski parlament i kandidatu/kandidatkinji za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske.

Predsjednik/Predsjednica ORaH-a

Članak 36.

(1) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a predstavlja i zastupa Stranku te njome upravlja.
(2) Mandat Predsjednika/Predsjednice ORaH-a traje četiri godine uz mogućnost ponavljanja mandata.
(3) Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a biraju članovi/članice ORaH-a na neposrednim izborima po principu jedan/jedna član/članica - jedan glas.
(4) Predsjednik/predsjednica ORaH-a je izabran/izabrana kad je za njega/nju glasalo više od 50% članova/članica koji/koje su pristupili glasanju.
(5) Ako je bilo više kandidata/kandidatkinja od kojih nitko nije osvojio više od 50% glasova, glasanje se nastavlja u dva kruga tako da u drugi krug ulaze 2 kandidata/kandidatkinje koji/koje su dobili/dobile najviše glasova.
(6) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a postaje kandidat/kandidatkinja koji/koja dobije više glasova u drugom krugu.

Članak 37.

(1) Predsjednik/Predsjednica:
• predstavlja i zastupa ORaH u javnosti i u pravnom prometu je odgovoran/odgovorna za postupanje stranke;
• obavlja poslove glasnogovornika/glasnogovornice stranke dok se za te poslove ne imenuje i ovlasti neka druga osoba;
• brine se o izvršavanju odluka Skupštine, provodi politiku ORaH-a u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove ORaH-a;
• osigurava suradnju svih tijela ORaH-a;
• predlaže Glavnog/Glavnu tajnika/tajnicu Stranke, Poslovnog/Poslovnu direktora/direktoricu te članove/članice Kadrovske komisije ORaH-a;
• prema potrebi, a radi osiguranja provođenja politike Stranke, saziva koordinacije predsjednika/predsjednica Regionalnih organizacija i predsjednika/predsjednica Općinskih/Gradskih organizacija ORaH-a u njihovim sjedištima;
• saziva Skupštinu Stranke na osnovi Statuta ili kada ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih ili programskih odredbi;
• Predlaže Predsjedništvu pokretanje disciplinskog postupka kad ocijeni da je to neophodno ili kad su to propustile u primjerenom vremenu uraditi teritorijalne organizacije ORaH-a;
• podnosi izvještaj o radu stranke između dviju Skupština;
• predlaže Glavnom forumu izborni program;
• Predlaže Predsjedništvu i Glavnom forumu Stranke na usvajanje politički plan rada za svaku godinu;
• Predlaže Glavnom forumu Stranke i skupštini višegodišnju strategiju stranke na usvajanje;
• Ovlašten/ovlaštena je predlagati Glavnom forumu pojedine točke dnevnog reda za koje prema Statutu ili vlastitoj ocijeni smatra da trebaju biti tema sjednice Glavnog foruma Stranke;
• izvještava Glavni forum Stranke o kandidatima/kandidatkinjama koje su organizacije ORaH-a dostavile predsjedniku/predsjednici ORaH-a te predlaže kandidate/kandidatkinje ORaH-a za zastupnike/zastupnice u Hrvatskom saboru;
• podnosi izvještaj Glavnom forumu o izbornim rezultatima na parlamentarnim ili izborima za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske;
• odlučuje o promjeni adrese sjedišta Stranke;
• obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom koje nisu izričito stavljene u nadležnost nekog drugog tijela.

Članak 38.

(1) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a za svoj rad odgovara Skupštini.
(2) Predsjednik/predsjednica ORaH-a odgovoran/odgovorna je za provođenje odluka Skupštine i Glavnog foruma Stranke.
(3) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a može prije isteka mandata podnijeti ostavku. Podnošenjem ostavke raspisuju se izbori za Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a pod uvjetima i na način definiran u članku 29. stavak (2) ovog Statuta.

Potpredsjednici/Potpredsjednice ORaH-a

Članak 39.

(1) ORaH ima dva Potpredsjednika/Potpredsjednice koje bira Skupština Stranke na vrijeme od četiri godine.
(2) Prilikom odabira Potpredsjednika i Potpredsjednice ORaH-a poštuje se načelo paritetne demokracije, odnosno ORaH ima jednu Potpredsjednicu i jednog Potpredsjednika.
(3) Članovi/članice ORaH-a na izbornoj skupštini biraju Potpredsjednika i Potpredsjednicu ORaH-a s posebnih odvojenih lista za kandidate i liste za kandidatkinje.
(4) Potpredsjednik i Potpredsjednica ORaH-a mogu biti zaduženi za pojedina područja Programa i poslova iz nadležnosti Predsjednika/Predsjednice ORaH-a u obimu i vrsti koju mu/joj odredi Predsjednik/Predsjednica ORaH-a.
(5) Potpredsjednik i Potpredsjednica ORaH-a radi osiguranja provođenja politike Stranke, sazivaju koordinacije predsjednika/predsjednica Regionalnih organizacija i predsjednika/predsjednica Općinskih/Gradskih organizacija ORaH-a u njihovim sjedištima.
(6) Za svoj rad Potpredsjednik i Potpredsjednica odgovaraju Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a te Skupštini.

Članak 40.

(1) Potpredsjednik ili Potpredsjednica ORaH-a zamjenjuje Predsjednika/Predsjednicu po njegovom/njezinom ovlaštenju uz njegovu/njezinu suglasnost kada je on/ona odsutna ili spriječena i pomaže mu/joj u radu.
(2) U slučaju da Predsjednik/Predsjednica ORaH-a nije u mogućnosti odrediti tko ga/ju zamjenjuje, o tome odlučuje Predsjedništvo Stranke svojom Odlukom.

Predsjedništvo ORaH-a

Članak 41.

(1) Predsjedništvo je izvršno-političko tijelo ORaH-a koje bira Skupština Stranke na mandat od četiri godine.
(2) Predsjedništvo ima 11 članova/članica.
(3) Predsjedništvo čine Predsjednik/Predsjednica, Potpredsjednik i Potpredsjednica te osam članova/članica Predsjedništva izabranih na Skupštini prema regionalnom ključu.
(4) Svaka Regionalna organizacija u Predsjedništvu ORaH-a zastupljena je jednom članicom i jednim članom.
(5) Svi/e članovi/članice Regionalne organizacije biraju člana/članicu Predsjedništva Stranke iz regije kojoj pripadaju s posebnih/odvojenih lista muških kandidata i posebnih/odvojenih lista ženskih kandidatkinja.
(6) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a po položaju je predsjednik/predsjednica Predsjedništva.
(7) Ako između dvije Skupštine član/članica Predsjedništva ORaH-a bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Predsjedništvu, ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Predsjedništvo Stranke može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja za Predsjedništvo dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini.
(8) Za kooptiranog člana/članice u Predsjedništvo ORaH-a, primjenjuju se pravila definirana u članku 29. stavcima (5), (6) i (7) ovog Statuta.

Članak 42.

(1) Predsjedništvo ORaH-a:
• provodi Program ORaH-a, odluke Skupštine i Glavnog foruma ORaH-a;
• nadzire provedu usvojenih Planova rada Regionalnih organizacija;
• raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta i utvrđuje njihov nacrt;
• raspravlja o aktualnim političkim pitanjima i o njima donosi odluke;
• daje mišljenje o prijedlogu Izbornog programa i prijedlozima za donošenje odluke o kandidatima/kandidatkinjama ORaH-a za zastupnike/zastupnice u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, kandidatu/kandidatkinji za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske, kandidatu/kandidatkinji za mandatara/mandatarku Vlade Republike Hrvatske te odluke o zaključivanju sporazuma o predizbornoj i postizbornoj suradnji s drugim političkim strankama na izborima za Hrvatski sabor i izborima za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske;
• zaprima prijedlog predsjednika/ce općinske/gradske/regionalne organizacije o zaključivanju sporazuma o izbornoj i postizbornoj suradnji s drugim političkim strankama na lokalnom nivou, i ukoliko je prijedlog prihvaćen isti prosljeđuje Glavnom forumu na izglasavanje;
• nadzire rad Nadzornog Foruma temeljem izvještaja o radu;
• raspisuje savjetodavni referendum i utvrđuje Pravila provođenja, ukoliko je njegovo održavanje svojim potpisima tražilo 15% članstva ORaH-a i to za pitanja koja nisu u suprotnosti s preambulom Programa i općim odredbama Statuta;
• donosi pravilnik o izboru tijela Općinskih, Gradskih i Regionalnih organizacija;
• odlučuje o oblicima teritorijalnog i interesnog organiziranja u Stranci u skladu sa Statutom;
• donosi Odluku o osnivanju Regionalne, Općinske i Gradske organizacije;
• u slučaju povrede Statuta i Programa ORaH-a donosi odluku o raspuštanju Općinske, Gradske ili Regionalne organizacije ORaH-a;
• inicira disciplinski postupak protiv člana/članice ukoliko je isti propustila pokrenuti teritorijalna organizacija;
• odlučuje u drugom stupnju u disciplinskim postupcima, osim u slučaju kad je disciplinski postupak pokrenulo samo Predsjedništvo;
• brine se o informiranju unutar Stranke;
• utvrđuje politiku gospodarenja imovinom;
• brine se o korištenju materijalnih sredstava Stranke i donosi odgovarajuće odluke;
• donosi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju ORaH-a;
• odobrava ugovore o stjecanju, otuđenju i opterećenju imovine ORaH-a;
• donosi odluku o organizaciji stručnih službi Stranke;
• osniva radna tijela i sekcije;
• donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela Stranke;
• donosi Poslovnik o svom radu;
• obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 43.

(1) Sjednice Predsjedništva Stranke održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(2) Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik/Predsjednica, a u slučaju njegove/njezine odsutnosti ili spriječenosti jedno od dvoje Potpredsjednika ORaH-a, na način utvrđen Poslovnikom o radu Predsjedništva ORaH-a.
(3) Predsjedništvo može donositi odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina članova/članica i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova/članica.

Nadzorni forum ORaH-a

Članak 44.

(1) Nadzorni forum ima devet članova/članica od kojih se osam u ovo tijelo biraju po regionalnom ključu. Svaka regionalna organizacija u Nadzornom Forumu ORaH-a zastupljena je jednom članicom i jednim članom.
(2) Deveti član/članica je ujedno i predsjednik/predsjednica Nadzornog foruma i bira se na izbornoj skupštini sa zajedničke liste kandidata i kandidatkinja.
(3) Za predsjednika/predsjednicu Nadzornog foruma vrijedi isto izborno pravilo kao i za izbor predsjednika/predsjednice ORaH-a koje je definirano u članku 36. stavcima od broja (3) do (6).

Članak 45.

(1) Nadzorni forum ORaH-a:
• ocjenjuje statutarnost akata i odluka ORaH-a;
• nadzire materijalno-financijsko poslovanje ORaH-a i organizacija ORaH-a;
• nadzire zakonitost djelovanja Stranke;
• donosi odluku o formaliziranju frakcije/stranačke struje temeljem programske izjave i potpisa podrške minimalno 10% svih članova/članice ORaH-a;
• između dviju Skupština daje tumačenje Statuta;
• provodi disciplinske postupke u prvom stupnju;
• podnosi Glavnom forumu i Predsjedništvu Stranke polugodišnji izvještaj o svom radu te obavlja i druge poslove predviđene Statutom.
(2) Nadzorni forum ORaH-a je dužan u roku od 60 dana donijeti odluku o pojedinom predmetu.
(3) Nadzorni forum može raditi ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova/članica, a odluke donosi većinom od prisutnih članova/članica.

Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a i Tajništvo ORaH-a

Članak 46.

(1) Glavnog/Glavnu tajnika/tajnicu ORaH-a bira Glavni forum Stranke na prijedlog Predsjednika / Predsjednice ORaH-a.
(2) Mandat Glavnog/Glavne tajnika/tajnice je četiri godine uz mogućnost ponavljanja mandata.


Članak 47.

(1) Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a:
• organizira i koordinira rad središnjih tijela Stranke;
• pomaže predsjednicima/predsjednicama središnjih tijela Stranke u sazivanju sjednica i organizaciji rada;
• brine se i odgovoran/odgovorna je za izvršenje odluka Predsjednika/Predsjednice, Predsjedništva, Glavnog foruma i Nadzornog foruma ORaH-a;
• usklađuje rad Općinskih, Gradskih i Regionalnih organizacija ORaH-a;
• prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca, saziva koordinaciju tajnika/tajnica Regionalnih organizacija;
• usklađuje rad Programskih foruma organiziranih na razini ORaH-a Hrvatske;
• uz suglasnost Poslovnog/Poslovne direktora/direktorice Stranke predlaže Predsjedništvu prijedlog odluke o organizaciji stručnih službi Stranke;
• kontaktira s medijima i brine o organizaciji i pripremi tiskovnih konferencija;
• brine o sadržaju web-stranica te o drugim sredstvima kontinuiranog ili povremenog informiranja članstva putem e-maila ili stranačkog glasila;
• obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom ORaH-a.
(2) Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a za svoj rad odgovara Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a i Glavnom forumu Stranke.

Članak 48.

(1) Tajništvo Stranke je izvršno i stručno-operativno tijelo Glavnog foruma, Predsjedništva, predsjednika/predsjednice i Nadzornog foruma ORaH-a.
(2) Radom Tajništva rukovodi glavni/glavna tajnik/tajnica Stranke.
(3) Za svoj rad Tajništvo odgovara Predsjedništvu i Predsjedniku/Predsjednici Stranke.

Članak 49.

(1) Tajništvo ORaH-a čine: Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a te tajnici/tajnice zaduženi/zadužene za pojedina područja rada.
(2) Tajništvo ORaH-a:
• vodi brigu o zaštiti arhivske građe i drugih dokumenata ORaH-a;
• obavještava po zaprimanju Općinsku, Gradsku ili Regionalnu organizaciju, te Središnja tijela stranke o podnesenoj ostavci ili istupu iz stranke člana/ice;
• vodi središnji registar članstva;
• vodi evidenciju plaćenih članarina za cijelu stranku;
• vodi i organizira središnju evidenciju općinskih, gradskih i regionalnih organizacija ORaH-a kao i svu potrebnu dokumentaciju i uputstva u vezi istih;
• vodi i osigurava vođenje materijalnog i financijskog poslovanja Stranke u skladu s pozitivnim zakonskim propisima;
• osigurava vođenje svih administrativnih poslova vezanih za rad tijela Stranke;
• radi na izradi dokumenata nužnih za rad svih tijela Stranke i predlaže ih nadležnim tijelima na usvajanje;
• upozorava Glavni forum i ostala tijela Stranke na promjene odredbi u vezi sa Zakonom o političkim strankama i izbornih zakona, te ostalih propisa koji mogu utjecati na rad Stranke ili njeno političko djelovanje;
• vodi računa o ispravnoj i pravovremenoj organizaciji sjednica tijela Stranke;
• vodi arhivu zapisnika središnjih tijela Stranke;
• podnosi redovne izvještaje Predsjedništvu ORaH-a;
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik/Predsjednica i/ili Predsjedništvo Stranke.
(3) Radom Tajništva ORaH-a rukovodi glavni/glavna tajnik/tajnica Stranke.
(4) Članovi/članice Tajništva Stranke mogu dužnost obavljati profesionalno, o čemu odluku donosi Predsjedništvo ORaH-a.
(5) Odluku o broju članova/članica Tajništva, kao i o području njihova rada, na prijedlog Glavnog/ Glavne tajnika/tajnice donosi Predsjedništvo Stranke.

Poslovni/Poslovna direktor/direktorica ORaH-a


Članak 50.

(1) ORaH ima Poslovnog/Poslovnu direktora/direktoricu kojeg/koju bira Glavni forum Stranke na prijedlog Predsjednika/Predsjednice stranke na razdoblje od četiri godine. Poslovi/poslovna direktor/direktorica brine o prihodima i rashodima Stranke, upravlja imovinom Stranke, vodi brigu o zaposlenim osobama, brine o stjecanju i otuđenju imovine Stranke, organizira financiranje aktivnosti Stranke i druge poslove financijsko-gospodarskog karaktera te rukovodi stručnom službom Stranke.
(2) Poslovni/poslovna direktor/direktorica zastupa ORaH u pravnom i platnom prometu.
(3) Poslovni/poslovna direktor/direktorica ORaH-a za svoj rad odgovara Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a i Glavnom forumu.

Članak 51.

(1) Poslovni/Poslovna direktor/direktorica s Glavnim/Glavnom tajnikom/tajnicom Stranke koordinira i izrađuje financijski plan za iduću kalendarsku godinu te koordinira izradu financijskih planova organizacija ORaH-a.
(2) Godišnji financijski plan Poslovni/Poslovna direktor/direktorica Stranke dostavlja Predsjedništvu.
(3) Poslovni/Poslovna direktor/direktorica Stranke materijalno-financijsko i gospodarsko izvješće o poslovanju Stranke podnosi Glavnom forumu ORaH-a i Predsjedništvu ORaH-a.
(4) Poslovni/Poslovna direktor/direktorica Stranke može dužnost obavljati profesionalno, o čemu odluku donosi Predsjedništvo ORaH-a.

Kadrovska komisija

Članak 52.

(1) Kadrovska komisija ORaH-a je savjetodavno i stručno-operativno tijelo Glavnog foruma, Predsjedništva i Predsjednika/Predsjednice ORaH-a.
(2) Kadrovska komisija daje mišljenja/preporuke tijelima stranke o kadrovskom potencijalu članova/članica ORaH-a. Kadrovska komisija na temelju aplikacije kojom član/članica Stranke iskazuje svoje ambicije, daje svoju preporuku/mišljenje o kadrovskim potencijalima svakog člana/članice Stranke. Pozitivno mišljenje/preporuka kadrovske komisije omogućava članu/članici Stranke kandidiranje za stranačke funkcije te kandidiranje za predstavničke i izvršne pozicije na izborima na svim razinama vlasti. Ukoliko član/članica nema pozitivno mišljenje/preporuku kadrovske komisije za stranačke ili predstavničke ili izvršne funkcije, kandidaturu može osigurati prikupljanjem potpisa podrške članova/članica ORaH-a.
(3) Radom Kadrovske komisije predsjedava predsjednik/predsjednica Kadrovske komisije kojeg/koju među sobom biraju od strane Glavnog foruma ORaH-a imenovani članovi/članice Kadrovske komisije.
(4) Za svoj rad Kadrovska komisija ORaH-a odgovara Glavnom forumu, Predsjedništvu i Predsjedniku/Predsjednici Stranke.
(5) Odluku o broju članova/članica Kadrovske komisije, kao i o načinu rada Komisije donosi Glavni forum ORaH-a na prijedlog Predsjednika/Predsjednice Stranke.

USTROJSTVENI OBLICI ORaH-a

Općinska i Gradska organizacija ORaH-a

Članak 53.

(1) Općinska i Gradska organizacija je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova/članica na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada, odnosno općine (u daljnjem tekstu: organizacija ORaH-a).
(2) Područje djelovanja organizacije ORaH-a u pravilu se podudara s administrativno-teritorijalnim ustrojem općine ili grada.
(3) Na teritoriju Grada Zagreba organizacije ORaH-a se osnivaju na nivoima gradskih četvrti, odnosno kao mjesne organizacije ORaH-a. Mjesne organizacije su sastavni dio Gradske organizacije Zagreb.
(4) Odluku o osnivanju organizacije donosi Predsjedništvo ORaH-a na prijedlog Regionalnog foruma ili Glavnog/Glavne tajnika/tajnice ORaH-a, a za mjesne organizacije Grada Zagreba na prijedlog Gradskog foruma grada.
(5) Organizacija u skladu sa Statutom i Programom ORaH-a djeluje samostalno na svom području vodeći računa o uspješnoj realizaciji Programa i politike Stranke na razini svojeg političkog djelovanja, ali i o ostvarivanju Programa i politike Stranke u cjelini.
(6) Organizacija nema status pravne osobe i djeluje na osnovi ovlaštenja, u skladu sa Statutom ORaH-a.

Članak 54.

(1) Tijela organizacije su:
• Skupština;
• općinski, odnosno gradski forum;
• predsjednik/predsjednica;
(2) Organizacija ima jednog/jednu ili dva/dvije potpredsjednika/potpredsjednice, a može imati Predsjedništvo kao svoje izvršno-političko tijelo. Sve funkcije biraju se na mandat od četiri godine.
(3) Sva tijela osim predsjednika/predsjednice donose Poslovnik o radu.
Članak 55.
(1) Skupština je najviše izborno i programsko politički tijelo Stranke na području jedinice lokalne samouprave koju čine svi članovi/članice s adresom stanovanja na tom području.
(2) Skupština organizacije može biti izborna i izvještajno-tematska.
(3) Izborna Skupština organizacije održava se u pravilu svake četiri godine, a obavezno do 90 dana nakon izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
(4) Izvještajno-tematska Skupština održava se u pravilu jednom godišnje.
(5) Izborna skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova/članica organizacije koji/koje su pristupili/pristupile izborima.
(6) Odluke na Izvještajno-tematskoj Skupštini donose se ukoliko je na Skupštini prisutna natpolovična većina delegata/delegatkinja i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata/delegatkinja.
(7) Skupštinu saziva predsjednik/predsjednica organizacije na temelju Odluke općinskog, odnosno gradskog foruma. Odluka općinskog, odnosno gradskog foruma sadrži prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za Skupštinu.
(8) Iznimno, predsjednik/predsjednica Organizacije dužan/dužna je sazvati Skupštinu na zahtjev Regionalnog foruma ORaH-a, Predsjedništva ORaH-a, Glavnog foruma ORaH-a, ili na pisani zahtjev jedne četvrtine članova/članica Organizacije.
(9) Ako predsjednik/predsjednica organizacije u roku od 30 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, Skupštinu može sazvati ovlašteni/ovlaštena predlagatelj/predlagateljica, koji/koja ju tada priprema i rukovodi njezinim radom.

Članak 56.

(1) Skupština Organizacije:
• odlučuje o izvještaju o radu Organizacije, Općinskog, odnosno Gradskog foruma koji podnosi predsjednik/predsjednica Organizacije;
• donosi program rada Organizacije;
• posebnom odlukom utvrđuje broj članova/članica Općinskog, odnosno Gradskog foruma, broj potpredsjednika/potpredsjednica i članova/članica Predsjedništva;
• bira na četiri godine potpredsjednike/potpredsjednice, Općinski, odnosno Gradski forum te
Predsjedništvo Organizacije;
• bira predstavnike/predstavnice Organizacije za regionalnu Izvještajno-tematsku Skupštinu;
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima/članicama tijela Organizacije;
• donosi Poslovnik o radu;
• razmatra i ostala pitanja od interesa za ORaH na razini jedinice lokalne samouprave.

Članak 57.

(1) U općini ili gradu u kojem ne postoji Organizacija ORaH-a Predsjedništvo ORaH-a dužno je imenovati povjerenika/povjerenicu kome/kojoj je temeljno pravo i dužnost stvaranje uvjeta za osnivanje organizacije.
(2) Povjerenik/povjerenica ima prava i dužnosti tijela Općinske, odnosno Gradske organizacije do konstituiranja Organizacije.

Članak 58.

(1) Općinski, odnosno Gradski forum čine:
• predsjednik/predsjednica,
• potpredsjednici/potpredsjednice
• izabrani/izabrane članovi/članice na Izbornoj skupštini Organizacije.
(2) Ukoliko organizacija nema izabrano svoje Predsjedništvo, predsjednik/predsjednica organizacije je po položaju je i predsjednik Foruma organizacije. Sve funkcije biraju se na mandat od četiri (4) godine.
(3) Na sjednicu Općinskog, odnosno Gradskog foruma obavezno se pozivaju članovi/članice Organizacije koji su članovi/članice programskih foruma ORaH-a i članovi/članice tijela ORaH-a na višim razinama organiziranja ili obnašaju neki od mandata u lokalnim i nacionalnim razinama vlasti.
(4) Ako između dvije Skupštine član/članica Gradskog, odnosno Općinskog foruma bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u forumu ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, forum može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini.
(5) Ukoliko nema neizabranih kandidata/kandidatkinja, novi/nova član/članica općinskog, odnosno gradskog foruma može se izabrati na Izvještajno-tematskoj Skupštini organizacije.
(6) Ukoliko predsjednik/predsjednica Općinske, odnosno Gradske organizacije ne sazove sjednicu foruma duže od 30 dana, sjednicu foruma mogu, na zahtjev trećine članova/članica foruma, sazvati i predsjednik/predsjednica regionalne organizacije te glavni/glavna tajnik/tajnica ORaH-a.

Članak 59.

(1) Općinski, gradski forum i gradski forum Grada Zagreba:
• sastaje se u pravilu jednom mjesečno i o svom radu vodi zapisnik koji dostavlja u tajništvo stranke. O terminu i mjestu sastanka općinskog/gradskog foruma obavještavaju se svi članovi općinske/gradske organizacije koji mogu prisustvovati sastancima općinskog/gradskog foruma, mogu sudjelovati u raspravama, ali nemaju pravo glasa kod izglasavanja odluka;
• upravlja Organizacijom između dvije Skupštine;
• provodi akcijski plan Organizacije, Program i Statut ORaH-a i odluke viših tijela stranke;
• daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
• odlučuje i potiče mjesno i interesno organiziranje članstva u jedinici lokalne samouprave;
• organizira i provodi izbornu kampanju za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba;
• utvrđuje kandidate/kandidatkinje za tijela općinske, odnosno gradske organizacije ORaH-a;
• utvrđuje kandidate/kandidatkinje za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i kandidate/kandidatkinje za dužnosti u izvršnoj vlasti jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba;
• predlaže kandidate/kandidatkinje za predstavničko tijelo i izvršnu vlast županije i Hrvatski sabor i o tome obavještava Regionalni forum;
• bira tajnika/tajnicu;
• inicira pokretanje disiplinskog postupka;
• može pokrenuti postupak izglasavanja povjerenja predsjedniku/predsjednici Organizacije u kojem slučaju je dužan sazvati u razdoblju od mjesec dana Skupštinu Organizacije na kojoj će se izabrati novi/nova predsjednik/predsjednica Organizacije;
• odlučuje o drugim pitanjima sukladno ovom Statutu koji se tiču lokalne samouprave.

Članak 60.

(1) Predsjednika/predsjednicu i potpredsjednika/potpredsjednicu Gradske, odnosno Općinske organizacije biraju svi/sve članovi/članice Organizacije.
(2) Način kandidiranja i izbora predsjednika/predsjednice uređuju se Pravilima koje utvrđuje Predsjedništvo ORaH-a.
(3) Predsjednik/predsjednica Organizacije saziva i vodi sjednice općinskog, odnosno gradskog foruma i brine se o provođenju odluka te u skladu s ovlaštenjima predstavlja Organizaciju.
(4) Predsjednik/predsjednica je dužan/dužna najmanje jednom godišnje Općinskom, odnosno Gradskom forumu podnijeti izvještaj o svom radu, a za svoj rad odgovara Skupštini Organizacije.
(5) Svaka Općinska ili Gradska organizacija ORaH-a bira dva potpredsjednika/potpredsjednice poštujući načelo paritetne demokracije, odnosno odabirom jednog muškog potpredsjednika i jedne ženske potpredsjednice na posebnim/odvojenim muškim i ženskim listama kandidata/kandidatkinja.
(6) Potpredsjednik/potpredsjednica zamjenjuje predsjednika/predsjednicu u slučaju njegove/njezine spriječenosti ili odsutnosti te obavlja poslove koje mu/joj povjeri predsjednik/predsjednica.
(7) Potpredsjednici/potpredsjednice za svoj rad odgovaraju predsjedniku/predsjednici i Skupštini Organizacije.
(8) Predsjednik/predsjednica organizacije može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja potpredsjednicima/potpredsjednicama o čemu odlučuje Skupština Organizacije.
(9) Tajnik/tajnica organizacije brine se o provođenju zaključaka i odluka foruma, pomaže predsjedniku/predsjednici u sazivanju sjednica, koordinira rad foruma i programskih foruma na općinskoj ili gradskoj razini te drugih oblika organiziranja članstva, odgovoran/odgovorna je za evidenciju članstva, a za svoj rad odgovara predsjedniku/predsjednici, općinskom, odnosno gradskom forumu i Glavnom/Glavnoj tajnici stranke.


Članak 61.

(1) Tijela Organizacije ORaH-a pravovaljano odlučuju ako je sjednicama prisutna većina članova/članica, a za odluku se izjasni natpolovična većina prisutnih članova/članica organa.
(2) Ako se provodi tajno glasanje, tijela organizacije pravovaljano odlučuju ako je glasanju pristupila natpolovična većina članova/članica tijela.

Regionalna organizacija ORaH-a

Članak 62.

(1) Regionalna organizacija ORaH-a je oblik povezivanja i organiziranja članstva i Organizacija ORaH-a u jednoj od četiri hrvatske regije:
• Istočna, koja obuhvaća sljedeće županije: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeškoslavonsku i Virovitičko- podravsku;
• Središnja, koja obuhvaća Grad Zagreb te sljedeće županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko–moslavačku;
• Zapadna, koja obuhvaća sljedeće županije: Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Karlovačku; te
• Dalmatinska, koja obuhvaća sljedeće županije: Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku.
(2) Regionalna organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje na osnovi ovlaštenja u skladu sa Statutom.

Članak 63.

(1) Tijela Regionalne organizacije su:
• Skupština;
• Regionalni forum;
• predsjednik/predsjednica;
• Predsjedništvo;
(2) Regionalna organizacija ima dvoje potpredsjednika poštujući načelo paritetne demokracije, odnosno odabirom jednog muškog potpredsjednika i jedne ženske potpredsjednice na posebnim/odvojenim muškim i ženskim listama kandidata/kandidatkinja. Sve funkcije biraju se na mandat od četiri (4) godine.
(3) Potpredsjednika/potpredsjednicu Regionalne organizacije biraju svi/sve članovi/članice organizacije. Način kandidiranja i izbora predsjednika/predsjednice uređuju se Pravilima koje donosi Predsjedništvo ORaH-a.
(4) Sva tijela osim predsjednika/predsjednice donose Poslovnik o svom radu.

Članak 64.

(1) Regionalna Skupština je najviši izborno i programsko-političko tijelo Stranke na razini regije definirane u članku 62. Stavak (1).
(2) Skupština Regionalne organizacije može biti izborna i izvještajno-tematska.
(3) Izborna Skupština regionalne organizacije održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno 90 dana nakon izbora za županijske skupštine. Svi članovi/članice ORaH-a u regiji su članovi/članice Izborne skupštine.
(4) Izvještajno-tematska Skupština održava se u pravilu jednom godišnje.
(5) Izvještajno-tematsku skupštinu čine delegati pojedinih organizacija iz regije ovisno o broju svog članstva.
(6) Izborna skupština regionalne organizacije odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova/članica regionalne organizacije koji/koje su pristupili/pristupile izborima.
(7) Odluke na Izvještajno-tematskoj Skupštini regionalne organizacije donose se ukoliko je na Skupštini prisutna natpolovična većina delegata/delegatkinja i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata/delegatkinja.
(8) Pravilnik kandidiranja za izbor tijela Regionalne organizacije donosi Predsjedništvo ORaH-a.

Članak 65.

(1) Skupštinu saziva predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije na temelju odluke Regionalnog foruma. Odluka Regionalnog foruma sadrži prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za Skupštinu.
(2) Iznimno, predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije dužan/dužna je sazvati Skupštinu na zahtjev organizacija koje predstavljaju četvrtinu ukupnog broja članova/članica ili četvrtinu ukupnog broja Organizacija u regiji, Glavnog foruma ORaH-a, Predsjedništva ORaH-a i Nadzornog foruma ORaH-a.
(3) Ako predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije u roku od 30 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, Skupštinu može sazvati ovlašteni/ovlaštena predlagatelj/predlagateljica koji/koja tada priprema Skupštinu i rukovodi njenim radom.
(4) Broj članova/članica i način odabira delegata/delagatkinja Izvještajno-tematske Skupštine iz pojedine gradske i općinske organizacije odredit će se Pravilima koja donosi Predsjedništvo ORaH-a pri čemu svaka općinska, odnosno gradska organizacija mora biti zastupljena najmanje s jednim članom/članicom.

Članak 66.

(1) Skupština Regionalne organizacije:
• donosi Poslovnik o svojem radu;
• donosi pravila i program rada organizacije;
• raspravlja i odlučuje o izvještaju o radu Regionalnog predsjedništva i Regionalnog foruma, koje podnosi predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije;
• bira na četiri godine predsjednika/predsjednicu, potpredsjednike/potpredsjednice, Regionalno predsjedništvo i Regionalni forum;
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima/članicama tijela Regionalne organizacije.

Članak 67.

(1) Regionalni forum čine predsjednik/predsjednica, potpredsjednici/potpredsjednice, te članovi/članice Foruma izabrani/izabrane na Skupštini regionalne organizacije.
(2) Regionalni forum ORaH-a čine po dva člana/članice iz svake županije koja je u sklopu regije, pri tome se poštuje načelo paritetne demokracije, odnosno odabirom jednog muškog člana i jedne ženske članice na posebnim/odvojenim muškim i ženskim listama kandidata/kandidatkinja.
(3) Na sjednice Regionalnog foruma obavezno se pozivaju predsjednici/predsjednice Gradskih i Općinskih organizacija, članovi/članice tijela ORaH-a Hrvatske koji/koje imaju prebivalište na području regije, predsjednici/predsjednice foruma i programskih foruma ORaH-a, te tajnik/tajnica Regionalne organizacije.
(4) Pravo glasa imaju samo izabrani članovi/članice Regionalnog foruma ORaH-a. Pozvani iz stavka 3 ovog članka mogu sudjelovati u raspravama o svim točkama dnevnog reda, bez prava glasa.
(5) Ako između dvije Skupštine član/članica Regionalnog foruma bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Regionalnom forumu, ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Regionalni forum može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini.
(6) Ukoliko nema neizabranih kandidata/kandidatkinja, novi/nova član/članica regionalnog foruma može se izabrati na Izvještajno-tematskoj Skupštini.
(7) Ukoliko predsjednik/predsjednica regionalne organizacije ne sazove sjednicu foruma duže od 60 dana, sjednicu foruma može, na zahtjev trećine članova/članica foruma, sazvati i Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a.

Članak 68.

(1) Regionalni forum:
• sastaje se najmanje jednom u dva mjeseca i o svom radu vodi zapisnik;
• upravlja Regionalnom organizacijom između dviju Skupština;
• bira i razrješava tajnika/tajnicu Regionalne organizacije;
• utvrđuje prijedlog pravila Regionalne organizacije i prijedlog programa rada organizacije;
• provodi program Regionalne organizacije, Program i Statut ORaH-a i odluke viših tijela;
• daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
• utvrđuje kandidate/kandidatkinje za tijela Regionalne organizacije ORaH-a;
• utvrđuje kandidate/kandidatkinje za Skupštine i kandidate/kandidatkinje za dužnosti u izvršnoj vlasti;
• predlaže kandidate/kandidatkinje za Hrvatski sabor;
• odgovoran je za rad Stranke u regiji;
• koordinira, usmjerava i potiče rad Organizacija i Povjerenika/Povjerenica na općinskoj i gradskoj razini;
• predlaže kandidate za središnja tijela ORaH-a koja se sastavljaju po regionalnom ključu;
• raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada organizacija;
• inicira pokretanje disciplinskog postupka;
(2) Regionalni forum dužan je zatražiti prethodno mišljenje Nadzornog foruma ORaH-a o
usklađenosti prijedloga Pravila sa Statutom.

Članak 69.

(1) Regionalna organizacija ima Predsjedništvo.
(2) Predsjedništvo je izvršno-politički organ Regionalne organizacije.
(3) Predsjedništvo čine predsjednik/predsjednica organizacije, potpredsjednk i potpredsjednica organizacije i članovi/članice izabrani na Regionalnoj izbornoj Skupštini.
(4) U Predsjedništvo Regionalne organizacije ORaH-a ulaze po dva člana/članice iz svake županije koja je u sklopu regije pri tome se poštuje načelo paritetne demokracije, odnosno odabirom jednog muškog potpredsjednika i jedne ženske potpredsjednice na posebnim/odvojenim muškim i ženskim listama kandidata/kandidatkinja.
(5) Predsjednik/predsjednica regionalne organizacije saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Predsjedništva.
(6) Na sjednice Predsjedništva poziva se tajnik/tajnica Regionalne organizacije.
(7) Ako između dvije Skupštine član/članica predsjedništva bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Predsjedništvu, ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Regionalno Predsjedništvo može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini Regionalne organizacije.

Članak 70.

(1) Predsjedništvo regionalne organizacije:
• sastaje se najmanje jednom mjesečno;
• utvrđuje prijedlog političkih ocjena i političkih stavova;
• potiče stranačko i interesno organiziranje članstva;
• daje suglasnost članu/ici da bude kandidat/kinja na izborima za mjesni odbor u gradu ili općini gdje se mjesni odbor formira neposrednim izborom građana, odnosno samo u onom slučaju kada ne postoji mogućnost formiranja kandidacijske liste ORaH-a.
• koordinira rad tijela Općinskih i Gradskih organizacija;
• organizira i provodi izbornu kampanju za županijske skupštine;
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Regionalni forum iz svoje nadležnosti.
(2) Zajedno s Regionalnim forumom suodgovoran je za ukupan rad Stranke u regiji.

Članak 71.

(1) Predsjednika/predsjednicu, potpredsjednika/potpredsjednicu i članove/članice Predsjedništva Regionalne organizacije biraju svi članovi/članice ORaH-a na području regije pri tome, osim u slučaju predsjednika ili predsjednice organizacije, poštujući načelo paritetne demokracije te odabirom putem posebnih/odvojenih muških i ženskih lista kandidata i kandidatkinja.
(2) Način kandidiranja i izbora predsjednika/predsjednice, potpredsjednika/potpredsjednice i članova/članica Predsjedništva uređuju se Pravilima koje donosi Predsjedništvo ORaH-a.
(3) Predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije saziva i vodi sjednice Regionalnog foruma i predsjedništva Regionalne organizacije, brine o provođenju odluka te, u skladu s ovlaštenjima, predstavlja Regionalnu organizaciju.
(4) Predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije dužan/dužna je najmanje jednom godišnje forumu podnijeti izvještaj o svom radu i radu Predsjedništva, a za svoj rad odgovara Skupštini.
(5) Potpredsjednik ili potpredsjednica zamjenjuje predsjednika/predsjednicu u slučaju njegove/njezine spriječenosti ili odsutnosti te obavlja poslove koje mu/joj povjeri predsjednik/predsjednica.
(6) Potpredsjednik i potpredsjednica za svoj rad odgovaraju predsjedniku/predsjednici i Skupštini.
(7) Potpredsjednik i potpredsjednica mogu biti zaduženi za pojedina područja realizacije programa Regionalne organizacije, a za svoj rad odgovaraju predsjedniku/predsjednici i Skupštini Regionalne orgnaizacije.
(8) Predsjednik/predsjednica organizacije može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja potpredsjedniku/potpredsjednici o kojemu odlučuje Skupština organizacije.
(9) Tajnik/tajnica Regionalne organizacije brine se o provođenju zaključaka i odluka foruma, pomaže predsjedniku/predsjednici u sazivanju sjednica, koordinira rad organizacija, a za svoj rad odgovara predsjedniku/predsjednici i Regionalnom forumu.

Povjerenici/povjerenice

Članak 72.

(1) Ako na nekom području nije uspostavljena organizacija ili zbog nepoštivanja Statuta i Programa ORaH-a dođe do raspuštanja Općinske, Gradske ili Regionalne organizacije Predsjedništvo ORaH-a će za to područje imenovati Povjerenika/Povjerenicu s ciljem aktivacije članstva te uspostave organizacije Stranke na predmetnom području.
(2) Povjerenici/Povjerenice imaju ovlasti, prava i dužnosti Općinskih, Gradskih ili Regionalnih foruma Stranke. Funkcija povjerenika/povjerenice se gasi kada se osnuju Općinski, Gradski ili Regionalni forum ORaH-a.

Vijećnici/vijećnice i zastupnici/zastupnice ORaH-a

Članak 73.

(1) Prilikom kandidiranja za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatskog sabora poštuje se načelo paritetne demokracije, odnosno jednaki broj žena i muškaraca na izbornim listama. Liste ORaH-a za predstavnička tijela slažu se po metodi cik-cak zatvarača, odnosno nakon kandidatkinje slijedi kandidat, pa kandidatkinja, pa kandidat ili obrnutim redoslijedom.
(2) Glavni forum ORaH-a neće potvrditi prijedloge kandidacijskih lista koje ne poštuju načelo paritetne demokracije.

Članak 74.

(1) Članovi/članice ORaH-a koji/koje su izabrani/izabrane kao vijećnici/vijećnice ili zastupnici/ice na svim razinama mogu formirati Klub vijećnika/vijećnica ili zastupnika/zastupnica ORaH-a, skraćeno Klub ORaH-a u cilju usklađenog političkog djelovanja.
(2) Nezavisni zastupnici/zastupnice mogu biti članovi/članice Kluba ORaH-a.
(3) Ukoliko vijećnici/vijećnice ili zastupnici/zastupnice Stranke žele ući u zajednički klub sa predstavnicima drugih stranaka ili nezavisnih zastupnika oni/one to čine temeljem odluke Glavnog foruma ORaH-a.

Članak 75.

(1) Predsjednika/predsjednicu Kluba ORaH-a biraju članovi Kluba iz svojih redova.
(2) Predsjednik/predsjednica Kluba ORaH-a može biti samo član/članica Stranke.
(3) Klub ORaH-a donosi Poslovnik o svom radu.
(4) Predsjednik/predsjednica Kluba ORaH-a izvještava Glavni forum Stranke o radu Kluba, a Glavni forum je dužan razmotriti sva pitanja koja pred njega iznese Klub.

Članak 76.

(1) Zastupnici/zastupnice koji/koje su temeljem liste ORaH-a osvojili/osvojile dvije predstavničke funkcije prepustit će po vlastitom izboru jedno od mjesta članu/članici s liste ORaH
(2) Zamjenskog/zamjensku zastupnika/zastupnicu ili vijećnika/vijećnicu odredit će Predsjedništvo ORaH-a, odnosno Općinski, Gradski ili Regionalni forum ORaH-a.

Članak 77.

(1) Član/članica ORaH-a koji/koja ostvaruje primanja što proizlaze iz mandata liste Stranke, a odnose se na redovitu plaću ili drugu vrstu naknada, dužan/dužna je 5% tih prihoda u obliku članarine davati Stranci.
(2) Obveze i prava iz prethodnog stavka ovoga članka utvrđuju se posebnom odlukom Glavnog foruma ORaH-a i reguliraju se Pravilnikom o financiranju Stranke.

SREDSTVA ZA RAD ORaH-a

Materijalno i financijsko poslovanje

Članak 78.

(1) ORaH je neprofitna organizacija, čija sredstva služe isključivo ostvarivanju njezinih političkih ciljeva.
(2) Prihodi ORaH-a su prihodi od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih propisima dozvoljenih izvora.
(3) Financijsko i materijalno poslovanje ORaH-a regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju što ga donosi Glavni Forum Stranke.
(4) Nadzor i kontrolu nad financijskim i materijalnim poslovanjem ORaH-a provodi Nadzorni forum Stranke.

 

PRESTANAK DJELOVANJA ORaH-a TE POSTUPANJE S IMOVINOM

Članak 79.

(1) ORaH može prestati djelovati odlukom Skupštine ORaH-a za koju je potrebno dvije trećine glasova ukupnog broja članova/članica Stranke ili po sili zakona, odnosno odlukom sudbene ili administrativne vlasti.
(2) Odlukom o prestanku rada Skupština će odlučiti o imovini ORaH-a.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

(1) Na osnivačkoj skupštini ORaH-a izabrana je Predsjednica stranke, potpredsjednik i potpredsjednica Stranke, te imenovani vršitelji/vršiteljice dužnosti za članove/članice Predsjedništva, pojedine administrativne poslove (glavni/glavna tajnik/tajnica, poslovni/poslovna direktor/direktorica, glasnogovornik/glasnogovornica, predsjednik/predsjednica Središnjeg programskog foruma stranke) te je usvojen Statut i Program ORaH-a.
(2) Izbor članova/članica i ustrojstvo ostalih središnjih tijela stranke po regionalnom ključu obavljeno je na Izvanrednoj Izbornoj skupštini nakon što su se formirale teritorijalne organizacije ORaH-a na nižim ustrojstvenim nivoima u roku kraćem od godine dana od dana osnivanja.
(3) U razdoblju između osnivačke skupštine ORaH-a i prve Izvanredne izborne skupštine sve odluke o učlanjivanju u stranku te odluke iz nadležnosti Glavnog i Nadzornog foruma, donosila je temeljem ovog članka Predsjednica stranke, odnosno osobe koje je ona za to posebno ovlastila.


Članak 81.

(1) Ovaj Statut (Pročišćeni tekst) stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Izvještajno-tematskoj Skupštini ORaH-a.
(2) Svi akti i dokumenti stranke ORaH doneseni u razdoblju od osnivačke skupštine ORaH-a (29.10.2013.g.) i Statuta koji je tada usvojen, moraju se ukladiti s ovim Statutom u roku od 2 (dva) mjeseca od njegovog stupanja na snagu.
(3) Danom stupanja na snagu ovog Statuta (Pročićeni tekst) prestaje važiti Statut usvojen na osnivačkoj skupštini ORaH-a održanoj 29. listopada 2013. godine.


Skupština ORaH-a
 

Kontakt:

Središnji informacijski ured

Adresa: Ilica 48
Telefon: 01/77 93 176

Email: info.ured@orah.hr

 

                     

Odnosi s javnošću

Glasnogovornik: glasnogovornik@orah.hr

Pitanja u vezi članstva: clanstvo@orah.hr

Podrška za web: web@orah.hr

Podrška za ICT: ict@orah.hr

Osnovne informacije

Poštanska adresa: Ilica 48
Telefon: 01/77 93 176
Fax: 
OIB: 57106771128

                     

              

Održivi razvoj Hrvatske - ORaH 

EFALogoFYEGlogoGEFLogoGGLogo

 

EGP logo Shape FlatTop

Go to top

Orah.hr koristi kolačiče kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information